लालपुर्जाको लागी फारम भर्दा चाहिने कागजातहरु

तुलसीपुर, २ फागुन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समधान आयोगले दाङको तुलसीपुर सहित देशभर लगत संकलन देखी जग्गा नापी सम्मको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।सोहि अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र अहिले भुमि लगत संकलन कार्य भईरहेको छ ।

त्यसका लागी विभिन्न कागजातहरु आवश्यक पर्दछ । भुमिहिन दलित तथा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले फारम भर्दा चाहिने आबश्यक कागजातहरु यस प्रकारको छ ।

भुमिहीन दलित र भुमिहीन सुकुम्बासीको हकमा
१) परिवारमुली र नागरिकता प्राप्त अन्य सदस्यको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (अनिवार्य) ।
२) परिवारमूली र परिवारमूली पतिरपत्नीको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २र२ प्रति ।
३) नेपाल राज्यभित्रको आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा कतै पनि जग्गा जमिन छैन, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहन बुझाउन मन्जुर छु भनी गरेको स्वयं घोषणा ।
४) आफ्नो र आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यको आय , आर्जन ,स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ छु भनी गरेको स्वयं घोषणा ।

५) सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनी गरेको स्वयं घोषणा ।
६) जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान,पहिरो ,डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र ।
७) वडा समितिको बैठकबाट निज भूमिहीन सुकुम्बासी हो भनी गरेको निर्णय ।
८) उपभोग प्रमाण सम्बन्धी अन्य कागजातहरु भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा
१) परिवारमुली र नागरिकता प्राप्त अन्य सदस्यको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (अनिवार्य) ।
२) परिवारमूली र परिवारमूली पतिरपत्नीको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २र२ प्रति ।
३) उपभोगको प्रमाणसम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपी ।

जस्तै घरसार कागजको प्रतिलिपी , बसाइसराइको प्रतिलिपी , मतादाता परिचयपत्र, विद्युत पानीको महसल बुझाएको प्रमाण, स्थानीय तहले दिएको सिफारिस,घर नक्सापासको प्रतिलिपी, स्थानीय तहले घरधुरी कायम गरी कर संकलन गरेको प्रमाण आदि (उपलब्ध भए सम्म ) ।

४) आफु र परिवारका सबै सदस्यको नाममा अन्यत्र रहेको सबै जग्गाको पूर्जाको प्रतिलिपी र सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्याङ्कन सम्बन्धि स्थानीय तहको रसिद वा पत्र ।

५) भूमि सम्बन्धी ऐन ,२०२१ को आठौ संशोधन जारी भएको मिति २०७६ माघ २८ गते भन्दा १० वर्ष अघिबाट कमोत भई आएको हो भनी वडा समितिले गरेको निर्णय र सिफारिस ,
६) अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्यले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट ऐनको दफा ५२ ग. बमोजिम नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि गरेको स्वयं घोषणा
७) वडा समितिको बैठकबाट निज अव्यवस्थित बसोबासी हो भनी गरेको निर्णय र सिफारिस ,
८) उपभोगको प्रमाण सम्बन्धी अन्य कागजातहरु भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *